چرا خون قاعدگی سیاه است؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

خون سیاه دوره ی پریود

چرا خون دوره ی عادت ماهیانه تیره است؟

خون سیاه می تواند در آغاز یا پایان دوره شخص ظاهر شود. این رنگ به طور معمول نشانه خون قدیمی یا خونی است که مدت بیشتری طول کشیده است تا از رحم خارج شود و اکسیداسیون شده است.
خون ابتدا به رنگ قهوه ای یا قرمز تیره در میآید شده و سپس سیاه می شود.

..