الکل بیشتر روی کدام ارگان بدن تاثیر میگذارد؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

اکل و اثراتش روی مغز کبد کبد و مغز

الکل به چه عضوی آسیب می رساند؟

الکل مستقیماً وارد جریان خون می شود و به سراسر بدن منتقل می شود. ارگانی مانند مغز که حاوی آب زیادی هستن و برای عملکرد به خون زیادی احتیاج دارد ، از نظر آسیب پذیری نسبت به الکل در درجه اول قرار دارد.
الکل باعث میشود که کبد به سختی کار کند و اثرات بدی روی کبد باقی میگذارد.

..