چرا بعد از نوشیدن الکل استفراغ میکنیم؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

استفراغ بعد از نوشیدن الکل

استفراغ بعد از نوشیدن الکل

الکل باعث تحریک دیواره ی معده می شود.
عوامل دیگری نیز وجود دارد که می تواند پس از نوشیدن زیاد ، باعث استفراغ شود. علاوه براستالدهید ، الکل اضافی می تواند باعث تحریک روده و جمع شدن اسید بیشتری شود که خود یکی دیگر از علل حالت تهوع بعد از نوشیدن است.

..