چرا قبل از پریود هوس خوراکی های شیرین میکنیم؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

شیرینی جات پریود چرا هوس چیز های شیرین میکنم

خوراکی های شیرین در دوران قاعدگی


بسیاری از خانم ها در یک یا دو هفته قبل از دوره پریود ، هوس شدیدی را برای غذاهای مختلف تجربه میکنند.

نشانگان PMS (سندرم قبل از قاعدگی) ، تغییرات هورمونی باعث افت سطح قند خون و هوس شدید برای خوراکی های شیرین می شود.

همچنین سطح سروتونین ، هورمون شادی ، در طول این دوره کاهش می یابد که علت دیگری برای اشتیاق به خوراکی های شیرین است.

..